อบรมที่อับอากาศ เหมาะกับใคร กฎหมายใหม่มีอะไรที่นายจ้างต้องรู้

การทำงานในที่อับอากาศ คือ สถานที่ที่มีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวและไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างยาวนานต่อเนื่อง ดังนั้น แน่นอนว่าการทำงานในสถานที่อับอากาศย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ที่ปฏิบัติงานได้ สิ่งสำคัญคือการที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความรู้ เกิดความเข้าใจและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีมาตรฐาน หากผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมที่อับอากาศมาก่อนก็ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้น้อยลง

อบรมที่อับอากาศเหมาะกับองค์กรแบบไหนและเหมาะกับใคร

การอบรมที่อับอากาศ คือ การอบรมว่าด้วยหลักสูตรการทำงานในสถานที่อับอากาศ ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อับอากาศ โดยที่อับอากาศ หมายถึง พื้นที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด สภาพแวดล้อมอับอากาศมีช่องระบายอากาศตามธรรมชาติที่ไม่เพียงพอต่อสุขภาพลักษณะ การอบรมที่อับอากาศหลักสูตรนี้ทุกคนจำเป็นจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการทำงาน เรียนรู้อุปกรณ์กู้ภัยชนิดต่างๆ

หลังจากผ่านการอบรมที่อับอากาศแล้วก็จะทำให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น องค์กรหรือสถานประกอบการไหนที่มีสถานที่อับอากาศ ควรส่งลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง เรียนรู้จากเทคนิคการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เรียนรู้จากการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศซึ่งจะต้องไม่ประมาทเพราะความประมาทเป็นหนทางสู่หายนะ

อบรมที่อับอากาศกฎหมายใหม่มีอะไรที่นายจ้างต้องรู้

การอบรมที่อับอากาศตามกฎหมายใหม่สิ่งที่นายจ้างจะเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับการจัดอบรมที่อับอากาศตามกฎหมายใหม่นั้น ผู้เข้ารับการอบรมในที่อับอากาศต้องผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นมาก่อน จึงสามารถอบรมหลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศได้นั่นเอง การจัดอบรมแบบ in House ก็มีข้อดีก็คือช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่าย  

ปัจจุบันมีสถาบันฝึกอบรมที่อับอากาศหรือศูนย์อบรมที่อับอากาศมากมาย เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับมาตรฐาน ISO 9001   อบรมโดยวิทยากรมืออาชีพที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานในที่อับอากาศมาก่อน สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน จนนำไปสู่ความปลอดภัย หลักสูตรการอบรมจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักสากล อุปกรณ์ เครื่องมือประกอบการสอนจะต้องมีความทันสมัย การอบรมที่อับอากาศควรสอนตั้งแต่พื้นฐานการทำงานไปจนถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ